Momot Kamot Jroning Filosofi Jawi

Kapethit saking kalawarti Djaka Lodang No. 38 seratan Adi heru Sutomo. Begja Sawetah utawa Bahagia Seutuhnya kang sok uga kasebat Kawruh jiwa kang dadi ajarane Kyai Ageng Suryamentaram iku saiki uga ana kang nyebat Ajaran Ilmu Bahagia kang yen dijawakake dadi Ajaran Ilmu Begja. Kyai Ageng Suryamentaram iku sabenere putrane Sri Sultan Hamengku Buwono VII...


Waras Iku Hak Azasi Manungsa

Kapethit saking seratanipun Adi Heru Sutomo, Kalawarti Djaka Lodang No.30 Sapa manungsa kang ora duwe pepenginan kanggonan bagas waras? Sapa wae mesthi kagungan pangrasa lan pepenginan jroning manah murih bisa kanggonan gesang kang tansah bagas waras lair trusing batin. Sapa wae kang duwe pepenginan kang apik-apik, kayata pengin dhahar panganan sehat kang ngandhut gizi kang...


Makna dan Filsafat Huruf Jawa

Ha-Na-Ca-Ra-Ka  berarti ada "utusan" yakni utusan hidup, berupa nafas yang berkewajiban menyatukan jiwa dengan jasat manusia. Maksudnya ada yang mempercayakan, ada yang dipercaya dan ada yang dipercaya untuk bekerja. Ketiga unsur itu adalah Tuhan, manusia dan kewajiban manusia (sebagai ciptaan).   Da-Ta-Sa-Wa-La  berarti manusia setelah diciptakan sampai dengan data ”saatnya (dipanggil)” tidak boleh sawala "mengelak"...


Rasa Was-Was, Aja Diopeni!

Seratan meniko kapethit saking seratanipun Umi Kuntari, Kalawarti Djaka Lodhang no. 49. Lara was-was ing ati kaya wis dadi penyakit kang sumrambah ing masarakat. Akeh wong kang ora tentrem, ora bisa angler turu amarga rasa was-was. Wong tuwa padha was-was amarga kuwatir anake wadon salah srawung, pedhot sekolahe lan meteng sadurunge nikah. Wong tuwa kang...


Tumuju Kamulyaning Urip

Seratan menika kapethit saking seratanipun L. Purbaningsih, ingkang kaserat wonten Kalawarti Djaka Lodhang no. 52. Coba padha gatekna uripmu, menawa atimu kerep krasa ora tentrem, nggrantes, nelangsa amarga prakara kang sepele, kuwi tandhane menawa uripmu uga bakal nampa hasil kang sepele utawa ana ing tataran ngisor. Asil iku uga bakal dirasakake menawa bisa ngrampungi prakara iku....


Sejatining Kamulyan lan Kamulyan Sejati

Ing kabudayan Jawa ana ilmu kang kasebut ilmu karang, ilmu kanuragan, ilmu kasampurnan. Ilmu karang ilmu kang tlonjonge kanggo golek barang bandha donya. Dene ilmu Kanuragan tlonjonge tumuju marang atosing balung wuleting kult, ora tedhas tapak palune pandhe sisaning gurinda. Yen Ilmu Kasampurnan gegayutane didhasarake marang sampurnane batine....


Jalma Tan Kena Kinira

Nuswantara iki pancen elok lan duwe khas kaya kang ngedhap edhapi. Putra putrine akeh kang bisa nggayuh pangaji aji saka manca negari. Ing urusan matematika lan fisika akeh kang antuk emas lan perak. Akeh kang sinau ing luar negeri. Ananging sabadane lulus, ora ana papan bisa kepenak kanggo makarya ing Nuswantara. Yen ta ana mesthi...


Ngrungokake lan Ngrasakake

Urip iku ngalir kaya dene banyu kali. Ngalir ana ing wiramane dewe ora nyaruwe babar blas apa maneh manut karo kekarepane manungsa. Kahanane urip penak ing dinamika. Ono kedadean kang ora diarep arep nanging malah nemoni, nanging sing diarep arep, digegadang malah ora kasembadan. Akeh kedadean ing urip kang digetuni amarga kita duwe pangangen, gegambaran...


Aja Tidha-tidha Angrenda Pangimpen Anyithak Sadhuwur-dhuwuring Gegayuhan

Pangimpen dadi wong kasil uripe iku hake kabeh manungsa kang tumitah ing alam donya. Gusti Allah ora batesi pangimpen iku mung kanggone wong kang sugih utawa kang kuwat. Wong mlarat utawa malah kesrakat pisan ora dialang-alangi utawa ora dilarang nyithak pangimpen kang dhuwur sadhuwure langit sap kapithu. Malah para winasis asring ngendikakake paring motivasi marang...


Rahmat lan Berkah kang Ora Kasat Mata

Akeh banget wong ing jaman saiki kang katon bingung yen ngadepi urip saben dinane, contone wae mbok menawa bingung mbayar utang, bingung kanggo mbayar butuh saben dinane, bingung arep nganggo klambi apa kanggo njagong manten bengi iki, kepiye carane golek dhuwit kanggo mbayar SPP anake, lan sapanunggalane. Suwalike, kadhang ana uga wong kang malah katon...