Seratan menika kapethit saking Kalawarti Djaka Lodang No. 08. Urip kudu ngati-ati. Saben titah bakal ngundhuh wohing tumindak. Laku tumindak ala nemu cilaka, laku becik bakal begja. Sapa nandur bakal ngundhuh. Mangkono ukume alam kang bakal dilakoni sakabehing manungsa ing alam donya. Ngundhuh wohing pakarti minangka ukum alam kang nora bisa diganti nganggo upeti, disoghok...