Kategori: Sastra dan Budaya

Pak Guru : Mulang Basa Jawa Tegese Uga Mulang Budi Pakarti

Irah-irah kang katur kuwi, tinulis mung merga kepengin nguri-uri mrih lestarining basa Jawi, mrih panggah urip ngrembaka ing tengahing jagad kang katrajang wengising daya pengaribawaning budaya global. Kanggo nglelimbang lan nggathukake atur iki, para maos dak-aturi nyekar Kinanthi, kang kacuplik saka Serat Wulangreh, yasan dalem Kanjeng Sunan PB V, kaya katur ing candhake iki :...


Ngupadi Dununge Kamulyan

Para leluhur wus paring piwulang menawa wong kang kepengin mulya iku kudu wani rekasa lan kudu andhap asor. Jalaran ora ana wong kang ingaranan 'urip' kejaba kang mikir sarta tresna marang wong kang ringkih lan nandhang cintraka. Bisa melu ngrasakake kasusahane sarta lara lapane wong liya. Kanthi pangrasa kang mangkono mau ateges bisa nggadhuh kekuwatan...


Yen Agal Ngungkuli Watu, Yen Alus Ngungkuli Banyu

Sebagaimana masyarakat suku lainnya, masyarakat Jawa memiliki tata cara kehidupan dan budaya yang khas. Akan lebih tepat bagi para aktivis dakwah yang melakukan kegiatan dakwah untuk masyarakat Jawa, apabila mengetahui berbagai budaya yang mereka miliki. Ajaran hidup dan budaya masyarakat Jawa, sudah banyak diungkapkan dalam bentuk pitutur luhur atau pepatah dan kalimat hikmah. Pada kesempatan kali...


Tuladha Hambeg Sanga

Riptan sastra Jawi Klasik awujud tembang macapat kanthi basa Jawa anyar kaserat ing taun 1810 Jawa utawa ing taun 1880 Masehi karipta dening raden Panji Bratasaputra ing Surakarta ngandharake anane patuladhan Jawa kang bisa dianggo conto supaya wong Jawa bisa niru lan nuladha kang apik. Layang kasebut dijenengi Hambeg Sanga, karana isine nggambarake watak sangang...