Kategori: Kasarasan

Ngumbar Kanepson

Seratan menika, kapethit saking Kalawarti Djaka Lodang no 36, seratannipun Lestari Purbaningsih. Nalika wong lagi padha seje panemu, rumangsa paling bener lan paling apik biasane emoh dikalahake. Apameneh yen dikuwasani lan ditindhihi anane kepentingan (konflik kepentingan), wis mesti nganti padha ditohi pol-polan kepara tekaning pati. Piyayi sepuh paring pitutur menawa wong ora bisa ngendhaleni dhiri...


Rasa Was-Was, Aja Diopeni!

Seratan meniko kapethit saking seratanipun Umi Kuntari, Kalawarti Djaka Lodhang no. 49. Lara was-was ing ati kaya wis dadi penyakit kang sumrambah ing masarakat. Akeh wong kang ora tentrem, ora bisa angler turu amarga rasa was-was. Wong tuwa padha was-was amarga kuwatir anake wadon salah srawung, pedhot sekolahe lan meteng sadurunge nikah. Wong tuwa kang...


Ngunduri Sepuh Ngupadi Dalan Padhang

Biyen nalika Almarhum Gesang seniman saka Sala isih sugeng, piyambak angripta langgam Jawa asesirah "Rahayu" kang ngandharake bilih gesang utawa urip iku dawa banget saengga urip iku ora bisa dipirsani saperangan wae, awit isih ana perangan-perangan liyane....


Enem Sa Panyebab Batin Sehat

Jroning buku Ilmu Bahagia miturut Ki Ageng Suryometaram kang kasusun dening Afrhonul Afif (2012), kasebat yen Ki Pronowidigdo ngendiko bilih semat, drajat, kramat iku bisa anggawe manungsa dadi serakah, gila hormat lan gila kuwasa utawa gila jabatan. Kamangka kasarasan batin utawa kesehatan mental iku iya ana kono kuwi dununge, maksud bilih semat, drajat lan kramat...


Pradigma Waras lan Paradigma Lelara

Bab paradigma waras lan paradigma lelara sabenere wis akeh kang padha mangerteni lan ngalami, nanging gandheng ora mangerteni apa kang sinebut Paradigma Waras lan apa kang sinebut Paradigma Lelara, pramila kaya-kaya loro-lorone banjur kaanggep padha. Apa ta kang sinebut Paradigma Waras? ing basa Indonesia biyasa kasebut Paradigma Sehat lan ing basa Inggris sinebut "The Healthy...


Tentrem lan Begja Miturut Bhagawad Gita

Jroning Bhagawad Gita utawa kidung sukma iku bisa disinau akeh banget pitutur kang apik-apik, pramila bener lan ora salah yen nganti dinane iki kerep kapranggulan para sesepuh lan para mudha kang gandrung-gandrung kapirungu marang wayang kulit kang medharake punjering lakon Bratayuda Jayabinangun yakuwi perang tandhing antaraning Raden Arjuna lumawan Adipati Karna. Raden Arjuna lan Adipati...